Data di Nascita/Date of Birth 02 Ottobre 2018 / 02nd October 2018
Colore/Colour Sesamo Nero/ Dark Sesame
Altezza/Size

too joung

Peso/Weight

too joung

Paese di nascita/Land of birth

too joung

Controllo Displasia Anca/Official Hips Check

too joung

Controllo Displasia Gomiti/Official Elbow Check

too joung

Controllo Displasia Ginocchia/Official Knees Check

too joung

Controllo Oculopatie Ereditarie/Offcial eyes check too joung
TVC - Test Valutazione Caratteriale too joung

Titoli

Pedigree

Masamine go Futomisou Kuromasa Go Awa Hakujin Sou Kotokaze Go Banshuu Odasou Seizanhou Go Mabi Tabuchisou
Houki No Chika Go Idemitsusou
Torame Gou Iyotenmansou Takamine Gou Kouchi Akanosou
Ibuhime Go Iyo Temmansou
Meme Go Nidai Iwahori Sou Teruhide Gou Sekimei Sou Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Yoshimiko Go Yoshimunesou
Sekihoume Go Iyo Temmasou Takamine Go Kouchi Akanosou
Ibuhime Go Iyo Temmansou
Maki go Mikasasou             Mihou Go Kyuushuu satsukisou Houken go mikasa sou seizanhou go oboro
Oushunme Go
Misaki Go Kouhou Go Oboro
Mihime Go
Shunkaime Go MikasaSou Suzumine Go Wakashibasou Rikukaiho Go Garyuuume
Hourin Go Sanshuu Kotetsusou
Oushumme Go Oboro Kouhou Go Oboro
Ginshumme Go Oboro